ABOUT US

                    ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2534 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพื่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ เพื่อครัวเรือน, ที่พักอาศัย, โรงแรม, โรงงาน, ปศุสัตว์, เกษตรกรรมและรับจ้าง ผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ ให้กับหน่วยงานทั้งภาพรัฐและเอกชน ซึ่งบริษัทฯมีห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาและเครื่องมีวิทยาศาสตร์ในการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์อย่างมีคุณภาพ
 
                    รวมถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์, โรงงานบำบัดกากตะกอนชีวภาพ, เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ, เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จัดจำหน่ายและบริการทั่วราชอาณาจักรมาช้านาน โดยมุ่งพัฒนาและรักษาคุณ ภาพให้ได้มาตรฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้จนเป็นที่รู้จักแพร่หลายในปัจจุบัน
ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 
                   บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด เป็นผู้นำในการผลิตและจำหน่ายสินค้าจุลินทรีย์ ที่ครอบคลุมหลากหลายภาคส่วนการใช้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนไปถึงโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยความเชี่ยวชาญในสายงานด้านจุลินทรีย์วิทยาและเทคโนโลยี ชีวภาพ ทำให้เราใส่ใจในทุกรายละเอียด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์คุณภาพและเหมาะกับความต้องการของลูกค้าทุกประเภท
 
                   บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ เสมอ เพื่อขยายขอบเขตความสามารถและคุณภาพของผลิตภัณฑ์และส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
บำบัดตะกอนชีวภาพ​
 
                    รับกำจัดกากอุตสาหกรรมด้วยวิธีการหมักทำปุ๋ยหรือสารปรับปรุงคุณภาพดิน รหัส 083 ตามประกาศกระทรางอุตสาหกรรม เรื่องการจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2548
                    โรงงานสุพรรณบุรีและโรงงานระยอง พร้อมให้บริการครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาพตะวันออก ผ่านมาตรฐาน ISO 14001 อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3, CSR-DIW, 3Rs, โครงการยกระดับผู้ประกอบการจัดการของเสีย

 

เครื่องกำจัดขยะอินทรีย์และผลิตก๊าซ
 
                    Cowtec คือนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพที่สามารถกำจัดขยะอินทรีย์ ให้เปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักและก๊าซชีวาภาพ ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก ภายใน 24 ชม. 
                    AD “Anaerobic Digestion” คือ หัวใจของ Cowtec เป็นการย่อยสลายอินทรีย์วัตถุในสภาวพไร้ออกซิเจน โดยจุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษที่คัดมาโดยเฉพาะ ให้เหมาะกับทุกสภาพสิ่งแวดล้อม ทำให้เครื่อง Cowtec สามารถรับวัตถุดิบได้อย่างหลากหลาย