Prides and Awards

สิ่งที่เราทำ ?

BIONIC THE WASTE DIGESTER
แบคทีเรียกำจัดของเสีย

“ชนิดน้ำใช้งานง่าย”

ข้อมูลเพิ่มเติม

“ชนิดเกล็ด ใช้สะดวกไม่ฟุ้งกระจาย”

ข้อมูลเพิ่มเติม

เครื่องผลิตปุ๋ยหมักและก็าซชีวภาพ
ผลิตปุ๋ยหมักคุณภาพสูงได้ภายใน

24 ชั่วโมง

  ลดขยะอินทรีย์

  ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี

  ได้ก๊าซชีวภาพไปใช้ต่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม

NEWS

Supported By :