ในช่วงฤดูฝนของทุกๆปี เกษตรกรผู้เลี้ยงปลามือใหม่มักจะประสบปัญหามากมายเกี่ยวกับการเลี้ยงปลา อาจทำให้ได้รับผลกระทบไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ยิ่งถ้าอากาศร้อนมาก ๆ ก่อนฝนจะตกซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความเป็นกรด-ด่างและความขุ่นของน้ำอย่างรวดเร็วหลังฝนตกจึงมีผลต่อลูกปลาและปลาที่ปล่อยใหม่ ตลอดจนปลาที่เลี้ยงกันแบบหนาแน่นมากจะมีผลให้ปลาน๊อคน้ำ

ปัจจัยเรื่องของอากาศ ที่มีอุณหภูมิสูงเกินปกติ

อุณหภูมิที่สูงกว่าปกติส่งผลทำให้ Operculum กระดูกส่วนที่สำคัญในระบบการหายใจของปลา ที่อยู่ในน้ำ เคลื่อนตัว ซึ่งจะส่งผลทำให้ปลามีอัตราการหายใจที่เร็วขึ้น ส่งผลไปถึงเรื่องการทำงานของภูมิคุ้มกันที่ลดลง และหากได้สิ่งเร้าที่เป็นผลลบต่อตัวปลา จะทำให้ปลาป่วยง่าย เป็นโรคง่าย และอันตรายที่สุดคือ

ทำให้น๊อคน้ำได้

ปัจจัยเรื่องของอาหาร ที่มีโอกาสตกค้างจนนำไปสู่ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสีย

อาหารเม็ดสำหรับปลา : มีไขมันประกอบด้วย ซึ่งหากปลากินไม่หมด ไขมันจากอาหารจะแตกตัวลอยอยู่เหนือผิวน้ำ และจะย่อยสลายเป็นตะกอน ตกสู่ใต้บ่อ

คุณสมบัติ

แบคโตเซล 5001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยย่อยทำลายเศษอาหาร

สารแขวนลอย ทั้งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำให้สลายตัวหมดไป ตู้ปลาจะสะอาด

ไม่มีตะไคร่น้ำจับ สำหรับบ่อปลาจะไม่มีเลนเน่าที่ก้นบ่อ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้

กับสัตว์น้ำอื่นๆเช่น กบ, ตะพาบน้ำ, กุ้งก้ามกราม, กุ้งกุลาดำ และจระเข้เป็นต้น

ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ รักษาความสดใสของน้ำในตู้ปลา กำจัดแก๊สแอมโมเนียและไนไตรท์

จุลินทรีย์แท้ 100% ไม่มีสารเคมี ประหยัดต้นทุน เพิ่มผลผลิตเห็นผลชัดใน 7-14 วัน ย่อยสลายปุ๋ยตกค้างกลับมาใช้ใหม่ ปรับปรุงบำรุงดิน ฟื้นฟูสภาพหน้าดินให้กลับมาสมบูรณ์ ทำให้ดินโปร่ง ร่วนซุย ปรับความเป็นกรด ด่างและอุ้มน้ำได้ดีขึ้น

ส่วนประกอบ : Bacillus sp., Actinomyces sp., Trichoderma sp.

กำลังเชื้อเข้มข้นกว่า พันล้านตัวต่อกรัม (10 กำลัง 9 cfu/g)