Bactocel 2001 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย

แบคโตเซล 2001 สามารถแก้ปัญหากลิ่นเหม็นจากการเน่าเสียในโถส้วม บ่อน้ำเสีย บ่อบำบัดน้ำเสีย ท่อระบายน้ำ และจุดต่างๆ ที่มีปัญหากลิ่นเหม็น โดยการเข้าย่อยสลายกากของเสีย โดยลดค่า BOD , COD และ SS ให้ต่ำลง เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็น ให้สลายตัว จึงเป็นการจัดการกับปัญหากลิ่นเหม็นที่ต้นเหตุ
จะย่อยสลากกากสารอินทรีย์ต่างๆ ที่เกิดจากไขมันได้แบบ ตัวรุ่น ไบโอนิค(กล่องฟ้า) แล้วนั้นก็ยังสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยบำบัดบ่อน้ำเสียได้อีกด้วย โดยการย่อยสลายกากของเสีย แถมยังช่วยลดค่า BOD , COD และ SS ให้ต่ำลง ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นที่นิยมสำหรับ เจ้าของหอพัก หรือ โรงแรม เพราะช่วยทำให้โรงแรมผ่านเกณฑ์การจัดการของเสียประเภทโรงงาน อาคาร เป็นต้น

แบคโตเซล 2001 / ไบโอนิค G-001 ต่างกันอย่างไร?

ความแตกต่างของทั้งสองตัวนั้น อาจจะเป็นแค่เพียงเฉพาะรูปทรงและขนาด แต่ว่าทว่าที่พิเศษสำหรับสองตัวนี้ แบคโตเซล 2001 ชนิดผง 1000 กรัม และ ไบโอนิค G-001 ชนิดเกล็ด 200 กรัม ทั้งสองตัวนี้มีส่วนประกอบที่เข้มข้นที่สุด สามารถใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ปรับค่าน้ำเสีย ลดค่า BOD,COD และ SS ให้ต่ำลง ที่เป็นต้นเหตุของกลิ่นเหม็นในท่อ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดกลิ่นเหม็นต่าง โถส้วม และ ท่อน้ำภายในบ้าน นิยมใช้กับบ้านพักอาศัย หรือ ห้องพักที่คอนโด หรือแม้กระทั่งโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ

แบคโตเซล 2001 กำจัดอะไรบ้างละ?

ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในห้องน้ำหรือบ่อบำบัดน้ำเสีย (ถังแซท) หลังจากเสร็จภารกิจในห้องน้ำแล้วทำความสะอาดห้องน้ำ โถส้วม ซิงค์ล้างหน้า แต่ภายในท่อระบายน้ำยังไม่ได้ทำความสะอาด จึงต้องมีตัวช่วยคือ แบคโตเซล 2001 จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย สามารถช่วยทำความสะอาดภายในท่อให้ไร้คราบสกปรก สลายสิ่งอุดตันที่เกาะอยู่ภายในท่อให้สลายหายไป ที่สำคัญช่วยดูแลเรื่องกลิ่นภายในห้องน้ำอีกด้วย

น้ำเป็นปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตมนุษย์ นอกเหนือจากการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันแล้ว น้ำยังมีบทบาทสูงในการรังสรรค์อารยะธรรมความมั่นคงและมั่งคั่งของสังคม มนุษย์ชาติได้ประโยชน์มหาศาลจากทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด แต่ในปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนน้ำ และการเกิดมลพิษทางน้ำ ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ เนื่องจากผู้ใช้น้ำส่วนใหญ่ขาดความรับรู้และจิตสำนึกรับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้สถานการณ์ของทรัพยากรน้ำอาจเกิดปัญหาใหญ่ถึงขั้นวิกฤติ โดยเฉพาะในด้านการขาดแคลนน้ำทั้งนี้เนื่องจาก

    ”  แนวโน้มที่จะเกิดภัยแล้งมากขึ้น 
    ”  น้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ มีคุณภาพลดลง 
    ”  การใช้น้ำฟุ่มเฟือยในกิจการต่าง ๆ อันได้แก่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การใช้น้ำในครัวเรือนและธุรกิจ บริการต่าง ๆ

    แหล่งกำเนิดน้ำเสีย 
        น้ำเสียจากชุมชนได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชน น้ำเสียนี้มีสกปรกในรูปของสารอินทรีย์สูง น้ำเสียจากอุตสาหกรรมได้แก่ น้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการอุตสาหกรรม ตั้งแต่ขั้นตอนการล้างวัตถุดิบ  กระบวนการผลิตจนถึงการทำความสะอาดโรงงานรวมทั้งน้ำเสียที่ยังไม่ได้รับกาบำบัดหรือน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วแต่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรมองค์ประกอบของน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กัอัตราการไหลของน้ำทิ้งประเภทและขนาดของโรงงานน้ำเสียจากเกษตรกรรมได้แก่น้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมทางการเพาะปลูก  การเลี้ยงสัตว์ น้ำเสียจากการเพาะปลูกจะมีไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม และสารพิษต่างๆ ในปริมาณสูงส่วนน้ำเสียจากการเลี้ยงสัตว์จะพบสิ่งสกปรกในรูปของสารอินทรีย์เป็นส่วนมาก

    ผลกระทบของน้ำเสีย

    ”  มีสีและกลิ่นที่น่ารังเกียจ ไม่สามารถใช้อุปโภคและบริโภคได้

    ”  เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทั้งในน้ำ และในบริเวณใกล้เคียงทำให้เสียความสมดุลทางธรรมชาติ เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม

    ”  เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เพราะเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและเป็นพาหนะนำโรคต่าง ๆ สู่มนุษย์ สัตว์ และพืช

    ”  ทำลายทัศนียภาพ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่ใช้ในการคมนาคมและแหล่งท่องเที่ยว

    ”  เป็นปัญหาต่อกระบวนการผลิตน้ำประปา  ทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเพิ่มมากขึ้น

        หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำ

        เราสามารถมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพที่ดีของแหล่งน้ำได้โดย 
            ”  ไม่ทิ้งของเสียลงสู่แหล่งน้ำ และทางระบายน้ำสาธารณะ 
            ”  บำบัดน้ำเสียขั้นต้น ก่อนระบายลงแหล่งน้ำหรือท่อระบายน้ำ 
            ”  ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในบ้านเรือน 
            ”  ลดหรือหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมี  ปุ๋ย  สารกำจัดศัตรูพืชในกิจกรรมทางเกษตรหรือสารเคมีที่ใช้ในบ้านเรือน 
            ”  ควรนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
            ”  สำรวจเพื่อลดปริมาณน้ำเสีย ของแต่ละขั้นตอนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม 
            ”  สร้างจิตสำนึกของประชาชนในตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาคุณภาพแหล่งน้ำและประหยัดการใช้น้ำ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ

1.เกิดจากน้ำทิ้งและสิ่งปฏิกูลจากแหล่งชุมชน เช่น น้ำที่ใช้ซักฟอกทำความสะอาดซึ่งส่วนใหญ่มีสารอินทรีย์ปะปนมากับน้ำทิ้งเหล่านั้นจนทำให้เกิดมลพิษทางน้ำ
2.น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม หากโรงงานมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียลงในแหล่งน้ำทำให้น้ำเน่าเสียได้ง่ายเพราะมีปริมาณมากและสารปนเปื้อนมีอัตราสูง
3.น้ำเสียที่เกิดจากธรรมชาติ อาจเกิดจากการเน่าเสียเมื่อน้ำอยู่ในสภาพนิ่งไม่มีการไหลเวียนถ่ายเท
4.เกิดจากพื้นที่ทำการเกษตร เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่นิยมใช้น้ำยาปราบศัตรูพืชกันมากขึ้น จึงทำให้มีสารตกค้างอยู่ตามต้นพืชและพื้นผิวดิน เมื่อฝนตกและพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างลงสู่แม่น้ำลำคลองก็ทำให้เกิดมลพิษทางน้ำขึ้นได้

วิธีป้องกันปัญหามลพิษทางน้ำ

1.ปลูกจิตสำนึกให้กับเยาวชนในการเรียนรู้และเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์น้ำ
2.สร้างจิตสำนึกให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาคุณภาพของแหล่งน้ำ
3.รณรงค์ให้หน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรต่างๆมีการบำบัดและขจัดสารพิษก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
4.รณรงค์ให้ช่วยกันลดปริมาณการใช้น้ำ และลดปริมาณขยะในครัวเรือน
5.ช่วยกันป้องกันน้ำเน่าเสีย ไม่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลหรือสารพิษลงในแหล่งน้ำ หรือท่อระบายน้ำ

ปัญหาน้ำเน่าเสียหรือการเกิดมลพิษทางน้ำ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้ให้กับเด็ก เยาวชน รวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป ให้ตระหนักถึงผลเสียและรับรู้การป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างถูกต้อง เป็นการแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำอย่างถูกวิธีและได้ผลอย่างยั่งยืน

ของดีของจริงเลยค่ะ ให้ 10 ดาว
คุณสามีเลิกบ่นเรื่องห้องน้ำเหม็นเลย
จุลินทรีย์มันดีแบบนี้นี่เอง ไม่น่า
ไปเสียเวลาใช้อย่างอื่น

K.Puntipa

เมื่อก่อนใช้โซดาไฟตลอดในห้องน้ำ
ในท่อมันได้ผลนะ แต่ตอนใช้น่ากลัว
เลยหาอะไรมาแทน ลองใช้แล้ว
โอเคมาก ไม่มีสารเคมี ไม่อันตรายแบบเมื่อก่อน
ท่อก็ไหลได้ปกติเหมิอนแต่ก่อน ดีมากเลย

K.Sutida

ทางบ้านใช้แล้วปลื้มมาก ไม่มีกลิ่นเลย ใช้ต่อเนื่องมาก 6 เดือน ไม่มีการตัน หรือส้วมเต็มอีกเลยค่ะ ของดีจะบอกเพื่อนบ้านมาใช้เยอะเลยค่ะ

K.Wassana