คำว่า “Mycorrhiza” มาจากภาษากรีกว่า  Mykes แปลว่า Mushroom หรือ Fungus รวมกับค่าว่า Rhiza แปลว่า Root

ดังนั้น ไมคอร์ไรซา จึงหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างรากับระบบรากของพืชชั้นสูง โดยรานั้นต้องไม่ใช่ราที่เป็นสาเหตุของโรคพืช ส่วนรากพืชต้องเป็นรากที่มีอายุน้อย การอยู่ร่วมกันนี้เป็นการอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยกัน เอื้ออำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันได้ เซลล์ของรากพืชและราสามารถถ่ายทอดอาหารให้กันและกันได้

ต้นนี้ได้รับน้ำและแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตจากรา ส่วนราได้รับสารอาหารจากต้นพืช ผ่านมาทางระบบราก เช่น พวกแป้ง น้ำตาล โปรตีน และวิตามินต่างๆ

ประโยชน์ของไมคอร์ไรซา

 • The benefits of mycorrhiza
 • ช่วยดูดซึมสารอาหารผ่านทางรากโดยไม่ทำร้ายพืข
 • เพิ่มพื้นที่ในการดูดซึมน้ำและแร่ธาตุ โดยเฉพาะธาตุที่ดูดซึมยากๆ
 • ช่วยให้พืชทดต่อโรครากเน่าโคนเน่า
 • สังเคราะห์ด้วยแสง เพื่อสร้างแป้งและน้ำตาลบำรุงพืช

เป็นการผสมผสานเชื้อราไมคอร์ไรซากับจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ กระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงทนทานของพืช โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะแปรสภาพแร่ธาตุใน ดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารเข้าสู่พืช เร่งการเจริญเติบโต ฟื้นฟูต้นโทรม ลดเชื้อก่อโรคในดิน ฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

โดยจุลินทรีย์จะแปรสภาพแร่ธาตุในดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปให้ได้ในทันที ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริม ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารเข้าสู่พืช เร่งการเจริญเติบโต ฟื้นฟูต้นโทรม ลดเชื้อก่อโรคในดิน ฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประโยชน์ของการใช้ผงเชื้อราไมคอร์ไรซา

 1. ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส เส้นใยของเชื้อราไมคอร์ไรซาช่วยทำหน้าที่ในการละลายธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพืช และเชื้อราเอง
 2. ลดความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในทางการเกษตร และสารที่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน และสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะสารพิษเหล่านี้มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่ดินได้ทุกขณะ
 3. พืชที่มีเชื้อราไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากเป็นเพราะว่าเส้นใยของราสามารถช่วยดูดน้ำให้แก่พืชได้มีความสามารถในการทนแล้งได้มากกว่าพืชปกติ
 4. ลดความรุนแรงในการเป็นโรคของพืชอันเนื่องมาจากเชื้อสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า เป็นต้น โดยการนำเอาปุ๋ยชีวภาพนี้ไปใช้กับกล้าไม้หลายชนิด ทั้งกล้าไม้ป่าและกล้าไม้ผล ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดี
 5. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ส่วนหนึ่ง มีการทดลองกับพืชหลายชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ใช้ปลูกด้วย
 6. สารอินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผงเชื้อไมคอร์ไรซ่านี้ ช่วยยกระดับให้ดินมีอินทรียวัตถุสูงขึ้นได้
 • ไมคอร์ไรซามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้
 • ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดชับน้ำและอาหารให้แก่ต้นไม้มากกว่าปกติ
 • ไมคอร์ไรซาช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินดีขึ้น
 • ไมคอร์ไรซาช่วยเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุอาหารในดินจากสภาพที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้กลายสภาพที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ได้
 • ไมคอร์ไรซาข่วยทำให้ระบบรากของต้นไม้มีความแข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแห้งแล้ง ความรุนแรงของสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ร้อนจัด หนาวจัด สารพิษในดิน ความเป็นกรดหรือด่างที่มากหรือน้อยเกินไปเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยทำให้กล้าไม้มีอัตราการรอดตายสูง

ช่วยเร่งให้ต้นไม้มีอัตราเจริญเติบโตสูงถึง 1-5 เท่าจากอัตราปกติ