Bactocel 5001 แบคโตเซล 5001 (300cc.) จุลินทรีย์เพื่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ปรับสภาพน้ำในบ่อปลา บ่อกุ้ง

฿95.00

แบคโตเซล 5001 คือกลุ่มของแบคทีเรียที่มีประโยชน์ ช่วยย่อยทำลายเศษอาหาร สารแขวนลอย ทั้งที่ละลายน้ำ และไม่ละลายน้ำให้สลายตัวหมดไป ตู้ปลาจะสะอาด ไม่มีตะไคร่น้ำจับ สำหรับบ่อปลาจะไม่มีเลนเน่าที่ก้นบ่อ นอกจากนั้นยังสามารถใช้ได้ กับสัตว์น้ำอื่นๆเช่น กบ, ตะพาบน้ำ, กุ้งก้ามกราม, กุ้งกุลาดำ และจระเข้เป็นต้น

    • ลดแอมโมเนียและไนไตรท์
    • ลดการเปลี่ยนถ่ายน้ำ
    • รักษาความสดใสของน้ำในตู้ปลา
    • ป้องกันโรคที่เกิดกับปลา

LINE OA MSG สัตว์น้ำ