ไบโอนิค โกลแม็ก (ไมคอร์ไรซ่า) 100 g.

เป็นการผสมผสานเชื้อราไมคอร์ไรซากับจุลินทรีย์ดินที่มีประโยชน์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ กระตุ้นการเจริญเติบโตและความแข็งแรงทนทานของพืช โดยจุลินทรีย์เหล่านี้จะแปรสภาพแร่ธาตุใน ดินให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถดูดซึมไปใช้ได้ในทันที ซึ่งอุดมไปด้วยธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และ ธาตุอาหารเสริม ช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมน้ำและธาตุอาหารเข้าสู่พืช เร่งการเจริญเติบโต ฟื้นฟูต้นโทรม ลดเชื้อก่อโรคในดิน ฟื้นฟูและปรับสภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประโยชน์ของการใช้ผงเชื้อราไมคอร์ไรซา

 1. ช่วยให้พืชดูดธาตุอาหารได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งฟอสฟอรัส เส้นใยของเชื้อราไมคอร์ไรซาช่วยทำหน้าที่ในการละลายธาตุอาหารในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งพืช และเชื้อราเอง
 2. ลดความเป็นพิษของสารเคมีบางชนิดที่ใช้ในทางการเกษตร และสารที่มีโลหะหนักที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคน และสัตว์เลี้ยงทั่วไป เพราะสารพิษเหล่านี้มีโอกาสปนเปื้อนลงสู่ดินได้ทุกขณะ
 3. พืชที่มีเชื้อราไมคอร์ไรซาอาศัยอยู่ที่รากเป็นเพราะว่าเส้นใยของราสามารถช่วยดูดน้ำให้แก่พืชได้มีความสามารถในการทนแล้งได้มากกว่าพืชปกติ
 4. ลดความรุนแรงในการเป็นโรคของพืชอันเนื่องมาจากเชื้อสาเหตุที่อาศัยอยู่ในดิน เช่น โรครากเน่า โรคโคนเน่า เป็นต้น โดยการนำเอาปุ๋ยชีวภาพนี้ไปใช้กับกล้าไม้หลายชนิด ทั้งกล้าไม้ป่าและกล้าไม้ผล ทำให้ต้นกล้าเจริญเติบโตดี
 5. ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ส่วนหนึ่ง มีการทดลองกับพืชหลายชนิด เช่น ถั่วเขียว ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง สับปะรด พบว่า การใส่ปุ๋ยชีวภาพชนิดนี้ลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้มาก แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับสภาพดินที่ใช้ปลูกด้วย
 6. สารอินทรีย์ที่เป็นส่วนผสมอยู่ในผงเชื้อราไมคอร์ไรซานี้ ช่วยยกระดับให้ดินมีอินทรียวัตถุสูงขึ้นได้
 • ไมคอร์ไรซามีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคทางระบบรากของกล้าไม้และต้นไม้
 • ไมคอร์ไรซาช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวของรากทำให้มีประสิทธิภาพในการดูดชับน้ำและอาหารให้แก่ต้นไม้มากกว่าปกติ
 • ไมคอร์ไรซาช่วยทำให้เกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหารในดินดีขึ้น
 • ไมคอร์ไรซาช่วยเปลี่ยนแปลงแร่ธาตุอาหารในดินจากสภาพที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ให้กลายสภาพที่ต้นไม้นำไปใช้ประโยชน์ได้
 • ไมคอร์ไรซาข่วยทำให้ระบบรากของต้นไม้มีความแข็งแรงมีอายุยืนยาวนาน ทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงแห้งแล้ง ความรุนแรงของสภาพดินฟ้าอากาศ เช่น ร้อนจัด หนาวจัด สารพิษในดิน ความเป็นกรดหรือด่างที่มากหรือน้อยเกินไปเป็นต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามารถช่วยทำให้กล้าไม้มีอัตราการรอดตายสูง

ช่วยเร่งให้ต้นไม้มีอัตราเจริญเติบโตสูงถึง 1-5 เท่าจากอัตราปกติ

[row_inner_3] [col_inner_3 span__sm=”12″]
[row_inner_4 style=”collapse” width=”full-width”] [col_inner_4 span=”6″]
[/col_inner_4] [col_inner_4 span=”6″]
[/col_inner_4] [/row_inner_4] [row_inner_4] [col_inner_4 span__sm=”12″] [row_inner_5] [col_inner_5 span=”11″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px”]
 
 
[/col_inner_5] [/row_inner_5] [/col_inner_4] [/row_inner_4] [/col_inner_3] [/row_inner_3]