การบริการรับบำบัดกากตะกอนชีวภาพ

การบริการรับกำจัดกากอุตสาหกรรมชีวภาพ บำบัดกากของเสียอุตสาหกรรม ของเสียไม่อันตราย (Nor-Hazardous Wats)
ทางบริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ได้แปรสภาพจากสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว นำกลับมาใช้ประโยชน์เป็นสารปรับปรุงดิน

– รับกำจัดตะกอนชีวภาพของธุรกิจอุตสหกรรม
– รับวางระบบบำบัดน้ำเสียทั้งในอุตสหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญ่
– รับปรึกษาระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้กระบวนการชีวภาพ
– รับบริการลดกลิ่นเหม็นจากกองขยะต่างๆ อาทิเช่น โรงงานที่ทิ้งขยะชุมชน

จุดกำเนิดและการวิเคราะห์

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำจัดกากตะกอนชีวภาพ
 • รับตะกอนชีวิภาพจากผู้กำเนิดของเสีย
 • นำตะกอนส่งวิเคราะห์ผล

การขนส่ง

 • ขนส่งตะกอนชีวภาพมาโรงงาน
 • เข้าสู่กระบวนการกำจัดตะกอน

การผสม

 • เติมจุลินทรีย์สารเร่งผลิตปุ๋ยหมัก เพิ่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก
 • ผสมกับส่วนอื่นๆเพื่อปรับค่า C/N Ratio ให้เหมาะสม
 • คลุกเคล้าให้เข้ากัน

การบำบัด

 • วัดอุณหภูมิละปรับค่าความชื้นในกองให้เหมาะสม
 • กลับกองทุกสัปดาห์ เพื่อระบายความร้อนและเร่งกระบวนการหมัก
 • ภายในเวลา 2-4 เดือน จะกลายเป็นสภาพเป็นสารปรับปรุงดินพร้อมใช้งาน

ผลสำเร็จ

 • คืนโรงงานต้นกำเนิด
 • สามารถทำ CSR กับชุมชน
 • ใช้เองได้ในโรงงาน