การรับรองคุณภาพ Cowtec

ผลตรวจรับรองคุณภาพปุ๋ย ปราศจาก ความปนเปื้อนพยาธิในปุ๋ยเป็น Negative 

สามารถนำปุ๋ยไปใช้อย่างปลอดภัย ไร้กังวัล!