เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด

บริษัท ไมโครไบโอเทค จำกัด ( Micro Biotec Co.,Ltd.) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2534 

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่75 ซอย 8/3 แยก 12  ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โรงงานและห้องปฏิบัติการตั้งอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์สนับสนุนการทำการเกษตรอินทรีย์เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมของชาติ ลดการใช้เคมี เพิ่มผลผลิตด้วยวิธีทางชีวภาพ บริษัทฯ ผลิตจำหน่ายและรับจ้างผลิตขยายเชื้อจุลินทรีย์ให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งใช้เป็นสาร ตัวเร่งในการผลิตปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ, จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช และจุลินทรีย์ย่อยสลายของเสีย ซึ่งบริษัทฯ มีห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ที่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ในการผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ด้านจุลินทรีย์ที่มีความรุ้ความเข้าใจและมีเทคนิค สำหรับทำเป็นผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์เชิงพาณิชย์  

รวมตลอดจนถึงโรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานบำบัดกากตะกอนชีวภาพ เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ จัดจำหน่ายและบริการทั่วราชอาณาจักรมายาวนาน โดยมุ่งพัฒนาและรักษาคุณภาพให้ได้มาตรฐานที่มั่นคงและเชื่อถือได้ จนเป็นที่รุ้จักแพร่หลายในปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์และงานของบริษัท

ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์

 1. จุลินทรีย์กำจัดของเสีย 
 
 2. จุลินทรีย์กำจัดกลิ่นเหม็นในสุขภัณฑ์, กองขยะ และแหล่งน้ำที่มีปัญหา 
 3. จุลินทรีย์สารเร่งสำหรับผลิตปุ๋ยหมัก, ปุ๋ยน้ำชีวภาพ 
 4. จุลินทรีย์สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
 5. จุลินทรีย์บำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรม 
 6. จุลินทรีย์กำจัดไขมันบ่อดักไขมัน 
 7. จุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นเหม็นคอกสัตว์ 
 8. จุลินทรีย์ป้องกันโรคพืช 
 9. จุลินทรีย์ EM 
 10. จุลินทรีย์ผลิตก๊าซชีวภาพ 
 11. ปุ๋ยหมักและปุ๋ยน้ำชีวภาพ 


เครื่องจักรทางการอุตสาหกรรมเกษตรและสิ่งแวดล้อม 

 1. เครื่องจักรผลิตปุ๋ยหมักและก๊าซชีวภาพ “คาวเทค” วัวเทียมอัจฉริยะ 
 2. ระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากสารอินทรีย์ ในระบบ Dry Anaerobic Fermenter แบบ Hi-Solid 


การบำบัดกาก บริการทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

 1. บริการกำจัดและบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางชีวภาพ 
 2. บริการกำจัดกากตะกอนชีวภาพอุตสาหกรรม ทุกประเภท 
 3. บริการกำจัดของเสียอินทรีย์ 
 4. บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ ปรับปรุง แก้ไข ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบจัดการของเสีย 
 5. ออกแบบระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากสารอินทรีย์ 
 
 6. บริการรับจ้างผลิตและขยายเชื้อจุลินทรีย์