การผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ

การผลิตปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพ

ปุ๋ยหมัก คือ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เกิดจากการนาซากพืชหรือเศษเหลือจากพืชมาหมักรวมกัน และผ่านกระบวนการย่อยสลายโดยกิจกรรมจุลินทรีย์จนเปลี่ยนสภาพไปจากเดิมเป็นวัสดุที่มีลักษณะอ่อนนุ่ม เปื่อยยุ่ยไม่แข็งกระด้าง และมีสีน าตาลปนด า

ลักษณะของปุ๋ยหมักที่หมักจนสมบูรณ์แล้ว คือ

1. สีของปุ๋ยหมัก จะมีสีเข้มขึ้น แตกต่างจากกองปุ๋ยใหม่ๆ เป็นสีน ้าตาลเข้มหรือสีด้า

2. อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยหมัก เมื่อเริ่มกองปุ๋ยใหม่ๆ อุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะร้อนมาก แต่เมื่อเวลา

ผ่านไประยะหนึ่งอุณหภูมิภายในกองปุ๋ยจะเย็นลง แสดงว่ากระบวนการหมักสมบูรณ์แล้ว

3. ลักษณะความอ่อนนุ่มของเศษพืช วัสดุเศษพืชจะอ่อนนุ่ม ยุ่ย ขาดออกจากกันได้ง่าย ไม่แข็ง

กระด้าง และไม่เป็นก้อน

4. กลิ่นของปุ๋ยหมัก ปุ๋ยหมักที่สมบูรณ์แล้วจะมีกลิ่นหอมเหมือนกลิ่นดิน ถ้าหากมีกลิ่นฉุน หรือกลิ่น

ฟาง แสดงว่ากระบวนการย่อยสลายของปุ๋ยหมักยังไม่สมบูรณ์

5. ต้นพืชสามารถเจริญบนกองปุ๋ยหมักได้ แสดงว่าปุ๋ยหมักย่อยสลายสมบูรณ์แล้ว และไม่มีสิ่งเจือปน

ที่เป็นอันตรายต่อพืช

2.5 ข้อควรรู้ แคคตัสและไม้อวบน้ำปลอดภัยจากโรคและแมลงศัตรู (ไบโอนิค บีว่า)

1. อย่านำต้นที่มีอาการเข้าทำลายของโรค-แมลงศัตรูเหล่านี้เข้ามาปลูกเลี้ยงในพื้นที่โรงเรือนของเรา

2. หลังจากซื้อต้นมาใหม่ พักไว้นอกโรงเรือนก่อน เพื่อดูอาการ แล้วเปลี่ยนดิน รดสารป้องกันกำจัดโรคและแมลง ก่อนนำเข้าโรงเรือน

3. คอยสังเกตอาการต้นไม้ ถ้าพบต้นใดต้นหนึ่งแสดงอาการ ควรรีบนำออกจากพื้นที่เพื่อป้องกันการลุกลาม

4. การปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำให้ต้นแข็งแรงสวยงาม ควรเตรียมพื้นที่ปลูกให้เหมาะสม ทั้งสภาพแสงแดด การถ่ายเทอากาศ และปริมาณความชื้นสัมพัทธ์

5. สิ่งสำคัญที่ช่วยให้การปลูกเลี้ยงแคคตัสและไม้อวบน้ำง่ายขึ้นคือ โรงเรือน ที่ช่วยป้องกันปัญหาโรคและแมลงศัตรูได้

สารเร่งงสำหรับทำปุ๋ยหมัก
เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีความสามารถในการย่อยสลาย เศษวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรเพื่อเร่งกระบวนการผลิต ปุ๋ยหมักให้รวดเร็วยิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มี ประโยชน์หลายชนิด

วิธีทำ
ละลายสารเร่งไบโอนิค-1 ในน้ำ 20 ลิตร (1 ปี๊บ) คนให้เข้ากัน นาน 15 นาที รดสารละลาย ไบโอนิค-1 ลงในกองปุ๋ยหมัก ตั้งกองปุ๋ยหมักให้มีความกว้าง 2 เมตร ยาว 3 เมตร และสูง 1.5 เมตร รดน้ำ ให้ชุ่มและมีความชื้นประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ กลับกองปุ๋ยหมักพร้อมกับรดน้ำทุก 10 วัน จำนวน 4 ครั้ง ปุ๋ยหมักที่ย่อยสลายสมบูรณ์แล้วและสามารถนำไปใช้ได้ จะมีสีน้ำตาลปนดำ, ยุ่ยละเอียดไม่มีกลิ่นเหม็น และความร้อนภายในกองปุ๋ยหมักลดลง

อัตราและวิธีการใช้
ข้าว พืช หรือไม้ดอก : ใช้ 2-6 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่แล้วไถกลบก่อนปลูก พืชไร่ : ใช้ 2-4 ตันต่อไร่ โรยเป็นแถวตามแนวปลูกพืช แล้วคลุกเคล้ากับดิน ไม้ผลหรือไม้ยืนต้น เตรียมหลุมปลูก : ใช้ 20 กิโลกรัมต่อหลุม คลุกเคล้าปุ๋ยหมักกับดิน ใส่ลงก้นหลุม ต้นพืชที่เจริญแล้ว : ใช้ 20-50 กิโลกรัมต่อต้น โดยขุดร่องลึก 10 เซนติเมตร ตามแนวทรงพุ่มของต้น ใส่ปุ๋ยหมักในร่องและกลบด้วยดิน หรือหว่านให้ทั่วภายใต้ทรงพุ่ม บ่อกุ้งหรือบ่อปลา : ใช้ 1 ตันต่อไร่ หว่านให้ทั่วพื้นที่ในบ่อก่อนปล่อยน้ำเข้าบ่อ

ข้อควรระวัง 1). เก็บสารเร่ง “ไบโอนิค-1” ไว้ในที่ร่ม 2). เมื่อเปิดถุงแล้ว ใช้ให้หมดในครั้งเดียว

ขนาดบรรจุ : 100g

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *